لئوناردو داوینچی
Is the Mona Lisa smile a lie 1
آیا لبخند مونالیزا ، اثر استاد داوینچی واقعا یک دروغ است؟ حقایقی پشت این نقاشی نهفته است که اخیرا محققان به بعضی از آن‌ها دست یافتند. لبخند مونالیزا محققان کشف کرده‌اند که لبخند مونالیزا به دلیل متقارن نبودن، غیرواقعی است. ...
توسط
تومان