لودستون
The world’s first liquid magnet was built 1
دانشمندان آهنربای نرمی با امکان سیالیت و تغییرشکل ساخته‌اند که می‌تواند درزمینه‌ی علوم پزشکی و رباتیک کاربرد داشته باشد. سنگ آهنربا سنگ لودستون (سنگ آهنربا) اکسیدآهنی است که به‌طور طبیعی وجود دارد. این سنگ نخستین ماده‌ی مغناطیسی دائمی بود که ...
توسط
تومان