مرگ
The bodies move up to one year after death 1
طبق نتایج پژوهشی جدید، تا مدت بیش از یک سال پس از مرگ ، اجساد درحال حرکت هستند. این یافته می‌تواند ازنظر تحقیقات پزشکی قانونی مهم باشد. مزرعه‌ی اجساد پژوهشگران یک مرکز پژوهشی استرالیایی مرتبط با تجزیه‌ی اجساد که به‌صورت ...
Scientists got closer to predicting the exact time of death
پژوهشگران با سنجش ۱۴ ماده که به‌ «عناصر سرنوشت‌ساز» ملقب هستند، مرگ را پیش‌بینی کردند. این پیش‌بینی در آزمایش‌های پژوهشگران در ۸۳ درصد از موارد رخ داده‌ است. عناصر سرنوشت‌ ساز اگر می‌توان مرگ را با فال پیش‌بینی کرد، پس ...
توسط
تومان