معماری
The future of architecture; the use of wood as a building material 1
استفاده از چوب به ما اجازه می‌دهد که کربن را از هوا بگیریم و آن را در ساختمان‌ها ذخیره کنیم؛ برخی افراد بر این باورند که ساختمان‌های چوبی، آینده‌ی معماری هستند. چوب به‌ عنوان قالب بتن‌ ریزی تیم اسمدلی، گزارشگر ...
توسط
تومان